7 Cách Ứng Dụng Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động Hiệu Quả Cao

Mở đầu Để quản lý & thiết lập quy trình dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp đòi hỏi rất nhiều bước, từ phân công nhiệm vụ đến theo dõi tiến độ làm việc. Việc này tốn nhiều thời gian, trong quá trình triển khai có thể gặp nhiều vấn đề như chăm sóc chồng chéo,… Continue reading 7 Cách Ứng Dụng Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động Hiệu Quả Cao

7 Best Practices To Automate Your Customer Service

Introduction In the past, managing workflows involved a series of manual steps, from assigning tasks to tracking progress. It was time-consuming, prone to errors, and often led to overlapping support and confusion. Today, workflow automation becomes common in the world of business. It empowers businesses to streamline operations, boost productivity, and provide personalized support to… Continue reading 7 Best Practices To Automate Your Customer Service

Cách Quản Lý Dữ Liệu Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

🤔 Có khi nào trong quá trình hỗ trợ khách hàng, bạn hoặc nhân viên khác phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như email cũ, tài liệu công ty hay thư mục chung? 🤔 Khi bạn chưa tìm thấy thông tin cần thiết, có phải bạn sẽ hỏi đồng nghiệp, mặc dù có… Continue reading Cách Quản Lý Dữ Liệu Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

How To Manage Your Data Effectively

🤔 Have you or your team members had to search for information from many sources such as old emails, company documents, or shared folders? 🤔 When you can’t find the necessary information, do you ask for help or send messages to your colleagues, even if it interrupts their workflow? 🤔 And do new employees spend a lot of… Continue reading How To Manage Your Data Effectively